Rechtsgebieden

Binnen de verschillende rechtsgebieden houd ik mij voornamelijk bezig met:

 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Ondernemingsrecht

Hieronder worden deze rechtsgebieden kort toegelicht en staan ook een aantal voorbeelden gegeven. Uiteraard ben ik altijd bereid om vragen over de rechtsgebieden voor u te beantwoorden.

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het heeft dus betrekking op alle afspraken tussen werkgever en werknemer. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Een arbeidsovereenkomst
 • Ontslag (individueel of collectief)
 • Concurrentiebeding en relatiebeding
 • CAO-recht
 • Reorganisaties
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Beëindigingsregelingen / vaststellingsovereenkomst
 • Niet uitbetaald loon

Huurrecht
Het huurrecht heeft betrekking op de huur en verhuur van bedrijfs- en/of woonruimte. Zowel de huurder als de verhuurder hebben rechten en plichten. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Het beëindigen van een huurovereenkomst
 • Ontruiming
 • Overlast
 • Achterstallig onderhoud
 • Huurprijswijziging
 • Onderhuur

Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met verbintenissen die bestaan op grond van de wet of op basis van een contract. Bij verbintenissen op basis van de wet kunt u bijvoorbeeld denken aan een verplichting tot schadevergoeding wegens het plegen van een onrechtmatige daad. Bij verbintenissen op basis van een contract kunt u naast arbeids- en huurcontracten ook aan elk ander soort contract denken zoals een overeenkomst van opdracht of een aannemingsovereenkomst. Verbintenissen kunnen bestaan tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen (B.V’s en N.V.’s). U kunt contact met mij opnemen over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Koopovereenkomst met betrekking tot goederen of diensten
 • Overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld aannemingswerkzaamheden of advieswerkzaamheden)
 • Wanprestatie (indien één van de partijen de overeenkomst niet nakomt)
 • Incassozaken en beslaglegging
 • Onrechtmatige daad

Ondernemingsrecht
Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met de oprichting, het besturen en beëindigen van ondernemingen. Ondernemingsrecht wordt vaak onderverdeeld in rechtspersonenrecht (denk bijvoorbeeld aan een B.V. of N.V.) en vennootschapsrecht (denk bijvoorbeeld aan een vennootschap onder firma). Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Het oprichten of ontbinden van verschillende ondernemingsvormen
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Uitkoop van een aandeelhouder of vennoot
 • Ontslag bestuurder
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

favicon