Kosten en tarief

Gratis kennismaking
Het eerste (telefonische) gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Hierin kunnen we uw vraag en situatie rustig doorspreken en een eerste inschatting maken van een eventueel vervolg.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)
Mensen met een laag inkomen die juridische bijstand of – advies nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, toevoeging genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor het toekennen van toevoegingen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toevoeging kunt u nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. 

Als uw advocaat kan ik namens u een aanvraag voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand indienen. Als u voldoet aan de voorwaarden voor een toevoeging, dan betaalt de overheid de advocaatkosten (vergelijkbaar met het vroegere ‘pro-deo-systeem’).

Echter, ook als de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag om een toevoeging honoreert, moet u bepaalde kosten nog steeds zelf betalen. Deze kosten zijn bijvoorbeeld: de eigen bijdrage, (gematigde) griffierechten en eventuele kosten van derden.

Tarief en (vaste) prijsafspraken
Komt u niet in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), dan worden mijn werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de gemaakte prijsafspraken. Deze prijsafspraken kunnen variëren en zijn mede afhankelijk van het soort zaak.

Afhankelijk van de aard en omvang van de te verwachten werkzaamheden in uw zaak kan bijvoorbeeld een vaste prijs worden afgesproken. Is de omvang van de werkzaamheden in uw zaak niet goed te overzien, dan kan de behandeling van uw zaak bijvoorbeeld worden opgedeeld in stappen. Voor elke stap kan dan een aparte prijsafspraak worden gemaakt.

Een ander alternatief is de mogelijkheid van een ‘succes fee-afspraak’. Dat wil zeggen dat de gewerkte uren tegen een relatief laag uurtarief in rekening worden gebracht. Bij een bepaald (vooraf vastgesteld) resultaat wordt echter een aanvullend honorarium (succes fee) in rekening gebracht.

Voor zaken die behandeld worden op basis van uurtarief geldt (behoudens afwijkende afspraken) voor particulieren een uurtarief van €195,= inclusief BTW en voor ondernemers € 195,= exclusief BTW.

Voorafgaand aan de werkzaamheden kan een voorschot worden gevraagd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de te verwachten werkzaamheden.

Verschotten
Verschotten zijn kosten van derden. U moet hierbij denken aan de kosten van uittreksels, griffierechten, deurwaarderskosten, verzendkosten, reiskosten, eventuele kosten van externe deskundigen etc. Verschotten worden zonder opslag bij u in rekening gebracht en moeten vooraf worden betaald.

Algemene voorwaarden
Op de dienstverlening van Craanen Advocatuur zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u hier.

Klachtenregeling
Ik hecht grote waarde aan de tevredenheid van mijn cliënten. Ik doe daarom mijn uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Eventuele suggesties of opmerkingen over hoe dit nog beter kan, zijn altijd welkom.

Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling Craanen Advocatuur. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze behandeld zal worden.

Craanen Advocatuur